Media-arena

+32 2 883 75 16

GDPR

Privacybeleid

De volgende verantwoordelijke voor de verwerking deelt de verwerking van uw persoonsgegevens mee door middel van dit "Privacybeleid". Deze verwerking wordt uitgevoerd door The Video Factory BV BV als verantwoordelijke voor de verwerking, met maatschappelijke zetel te Nachtegaalstraat 6, 8870 Izegem, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer BE0886 867 832, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacybeleid beschrijft de essentiële informatie die wordt gebruikt om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Door uw persoonsgegevens op de website te verstrekken en door Persoonsgegevens op deze website in te voeren, verklaart u dat u kennis hebt genomen van dit Privacybeleid en dat u ook uitdrukkelijk instemt met dit beleid en met de verwerking ervan als zodanig.

Artikel 1. - Algemeen

The Video Factory BV stelt alles in het werk om te voldoen aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de verwerking van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation of beter bekend als GDPR).

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1. Persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken:

- Categorie 1: als je je niet registreert: je IP-adres

- Categorie 2: als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een webinar: uw voorkeuren voor e-mailnieuwsbrieven;

- Categorie 3: via cookies: bijhouden hoe u de website gebruikt;

- Categorie 4: openbare professionele informatie gebruiken;

2.2. The Video Factory BV kan op verschillende manieren gegevens over u verzamelen (Persoonsgegevens):

  • door cookies te gebruiken;
  • wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, contact aanvraagt, een webinar bekijkt, de website gebruikt of een dienst van The Video Factory BV bestelt.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

The Video Factory BV gebruikt de van u verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

- Categorie 1: om deze website te verbeteren en Persoonsgegevens op te nemen in anonieme statistieken, die niet kunnen leiden tot de ontdekking van de identiteit van bepaalde personen of bedrijven, de rechtsgrond hiervoor zijn de legitieme belangen van The Video Factory BV om doorlopende verbeteringen aan te brengen aan haar Website en dienstverlening;

- Categorie 2: om u marketingcommunicatie en nieuwsbrieven te sturen, waarvoor uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming de rechtsgrondslag is. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken;

- Categorie 3: om de gebruikerservaring te verbeteren, waarvoor uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming de rechtsgrondslag is;

- Categorie 4: om relevante educatieve inhoud te verspreiden onder verschillende doelgroepen, kunnen externe openbare gegevens worden gebruikt. Deze verzameling en dit gebruik worden uitgevoerd op basis van legitieme belangen.

U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven, maar u moet begrijpen dat het onmogelijk wordt om bepaalde diensten te leveren als de verwerking wordt geweigerd.

3.2. Marketingcommunicatie:

Als u al bent opgenomen in onze mailinglijst of op algemeen beschikbare interesselijsten als een van de ontvangers van hardcopy en/of softcopy marketingmateriaal, kan The Video Factory BV uw gegevens gebruiken voor het verzenden van communicatie en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten met behulp van elektronische berichtendiensten of remarketingdiensten.

Deze toestemming kan kosteloos, zonder opgaaf van reden en op elk moment worden ingetrokken door op de daarvoor bestemde afmeldlink te klikken. Deze afmeldlink is opgenomen in elke e-mail die voor direct-marketingdoeleinden wordt verzonden.

The Video Factory BV zal uw Persoonlijke Gegevens niet verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan derden, tenzij u hier vooraf toestemming voor geeft.

3.3 Waar we gegevens verwerken

  1. Wij persoonlijk en onze externe verwerkers verwerken uw identificeerbare persoonsgegevens in de EER (Europese Economische Ruimte).
  2. We kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de Europese Ruimte. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende garanties zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en dat alle rechten die u zou kunnen genieten onder de toepasselijke dwingende wetgeving met betrekking tot persoonlijke gegevens worden gewaarborgd.
  3. De volgende wettelijke beschermingsmechanismen worden geïmplementeerd als uw persoonlijke gegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens worden overgedragen:

Welke? Mailchimp
Land buiten EER? VS
Rechtmatig systeem voor overdracht? VS - EU-privacyschild

Artikel 4 - Toegang door derden

4.1. We kunnen werknemers toegang verlenen tot uw persoonlijke gegevens om dergelijke gegevens te kunnen verwerken.

4.2. We garanderen een beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dit Privacybeleid door contractuele verplichtingen afdwingbaar te maken tegenover genoemde werknemers en personen die we in dienst nemen.

Artikel 5 - Duur van de verwerking

Wij bewaren en verwerken de persoonsgegevens gedurende een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en ten behoeve van de contractuele relatie tussen u en The Video Factory BV.

Artikel 6 - Uw rechten

De volgende rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens kunnen altijd worden uitgeoefend op eenvoudig verzoek.

6.1. Recht van toegang en inzage:

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos kennis te nemen van uw persoonlijke gegevens.

6.2. Recht op correctie, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens wel of niet aan The Video Factory BV te verstrekken. Daarnaast heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

6.3. Recht van bezwaar:

U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor direct marketingdoeleinden.

6.4. Recht op overdraagbaarheid:

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat op te vragen en/of over te dragen aan andere verantwoordelijken.

6.5. Recht om toestemming in te trekken:

Als de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, hebt u natuurlijk het recht om deze toestemming in te trekken.

6.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail, info@mediaarena.be of per post naar The Video Factory BV, Nachtegaalstraat 6, 8870 Izegem, België. Voor rechtmatigheidsdoeleinden kan om aanvullende identificatie worden gevraagd.

6.7. Automatische beslissingen en profilering:

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens worden geen profileringsmethoden gebruikt die automatisch een nadelige invloed hebben op de ontvangen diensten.

6.8. Recht om klachten in te dienen:

Als u een klacht hebt over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar www.dataprotectionauthority.be.

Artikel 7 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. We hebben technisch en organisatorisch aangepaste veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om te voorkomen dat verzamelde persoonlijke gegevens worden vernietigd, verloren gaan, vervalst, gewijzigd, zonder toestemming toegankelijk zijn of per ongeluk aan derden worden verstrekt en om elke andere ongeoorloofde verwerking van dergelijke gegevens te voorkomen.

7.2. In geen geval kan The Video Factory BV aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit onjuist of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

7.3. U moet de veiligheidsvoorschriften altijd naleven. U bent daarom als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website op uw computer, uw IP-adres en uw identiteitsgegevens, evenals voor de vertrouwelijkheid daarvan.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 9 april 2023.